Правни услуги

Правни услуги

Ние осигуряваме квалифицирани правни услуги на нашите клиенти, както на абонаментен принцип, така и по конкретни правни казуси.

С цел пълно правно покритие, нашите клиенти могат да разчитат на:

консултации по търговско, данъчно, трудово и административно право;

изготвяне на всички видове договори или становища по такива;

представителство пред граждански и арбитражни съдилища по търговски, данъчни, трудови и административни дела;

участие и представителство в търговски преговори и спорове;

консултации и представителство за уреждане на трудови спорове;

регистрация, придобиване, вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговски дружества;

съдействие при събиране на вземания от неизправни длъжници;

консултации при защита от кредитори и обявяване в несъстоятелност;

консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и всякакви други активи;