Независим финансов одит

Независим финансов одит

Провеждане на всички одитни процедури, при спазване задължителните изисквания на счетоводните нормативни актове и международни одиторски стандарти;

Изразяване на независимо одиторско мнение относно имущественото и финансовото състояние на предприятието, достоверността и точността при изготвяне на годишните финансови отчети;

Изразяване на квалифицирано одиторско мнение във връзка със задължителен одит касаещ проверка на разходите по европейски грантови проекти.

Одиторските услуги се извършват от Елена Такворян, Дипломиран експерт счетоводител и Регистриран одитор N:0753.