Данъчно планиране

Данъчно планиране

Ние предлагаме консултантски услуги свързани с решаването на данъчни и осигурителни въпроси, както и с цялостно данъчно планиран.

Ние можем да бъдем свързващото звено между бизнеса и държавната администрация, чрез изграждане на данъчна стратегия за облекчаване на данъчната тежест.

Разполагаме с експертиза и ще ви помогнем в казуси свързани с:

Закона за ДДС и неговото прилагане (ЗДДС)– Регистрация/дерегистрация по ЗДДС в НАП, изготвяне и подаване на Справки декларации, Дневници за покупки и продажби, VIES декларации;

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), вкл.: Данък печалба, Алтернативни данъци /върху разходи за автомобили, представителни и социални разходи и др./, Данъци при източника /върху дивиденти, ликвидационни дялове, лихви и др./;

Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – Определяне и деклариране на авансов данък от трудови и други доходи. Определяне размера на дължими данъци от чуждестранни лица. Определяне размера на патентен данък;

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) – изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество, Декларации за данък дарение, Декларации за данък наследство, Декларации за придобито движимо имущество;