Бизнес оценки

Бизнес оценки

оценки на пасиви и активи на предприятия, в това число на:

машини и съоръжения;

недвижими имоти;

интелектуална собственост;

финансови разчети, вземания и задължения.

оценки на цели предприятия;

оценки на финансови предприятия- банки, застрахователни, пенсионно-осигурителни дружества и всички други институционални инвеститори

оценка на финансови пасиви и активи;

актюерски оценки за задължения на работодатели по Кодекса на Труда и МСС 19.